Primăria Poienarii Burchii scoate la concurs un post vacant

Primăria Poienarii Burchii anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Compartimentului Administrativ al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienarii Burchii, județul Prahova.

Dosarul de concurs se va depune până la dată de 16.11.2020, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii și va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Poienarii Burchii
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea condițiilor specifice ale postului solicitate de Primăria comunei Poienarii Burchii
 • carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în meserie, în copie
 • cazierul juridic sau o declarație pe propria răspundere  nu are antecedente penale care -l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 • adeverință medicală care  ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • curriculum vitae

Relații se pot obține și la numărul de telefon: 0244/486244

Condiții generale necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțieiprevăzute în fișa de post: 

 •  aibă studii medii liceale sau generale
 •  fie apt din punct de vedere psihologic
 •  dețină certificat de calificare/atestat mașinist utilaje terasament și cale
 •  posede bune cunoștințe de mecanică
 • experiență in domeniu minim 5 ani
 •  posede permis de conducere categoria C sau Tr

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii și va consta în 4 etape succesive, după cum urmează:

 • 18 noiembrie 2020, ora 10:00 – selecția dosarelor de înscriere
 • 24 noiembrie 2020, ora 10:00 – proba scrisă
 • 27 noiembrie 2020, ora 10:00 – proba practică
 • 04 decembrie 2020, ora 14:00 – interviul